Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Peppermint Interieuradvies

 

 • 1. Definities
 • In deze voorwaarden wordt onder “Peppermint Interieuradvies” verstaan mevrouw E.M. Groothuis handelend onder de naam Peppermint Interieuradvies gevestigd te (7532 PT) Enschede aan de Stokersdorpweg 17.
 • Onder “opdrachtgever” wordt verstaan iedere persoon of personen, die met Peppermint Interieuradvies een overeenkomst heeft/hebben gesloten of wenst/wensen te sluiten.
 • 2. Toepasselijkheid
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Peppermint Interieuradvies gedane aanbiedingen en tussen haar en opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
 • Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
 • 3. Aanbiedingen
 • Alle aanbiedingen van Peppermint Interieuradvies blijven gedurende een door haar aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een dergelijke termijn zijn aanbiedingen vrijblijvend.
 • Opdrachtgever is gehouden ervoor te zorgen dat gegevens, informatie, tekeningen en modellen van Peppermint Interieuradvies niet worden gekopieerd, niet aan derden worden getoond en evenmin aan derden ter hand worden gesteld, tenzij dit gebeurt met instemming van Peppermint Interieuradvies en in het kader van de overeenkomst.
 • 4Overeenkomst
 • Opdrachten dienen door opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat door Peppermint Interieuradvies een aanvang met het uitvoeren van de opdracht wordt gemaakt, geldt de inhoud van de aanbieding als overeengekomen. Nadere afspraken en bedingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen.
 • Wanneer opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Peppermint Interieuradvies wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij Peppermint Interieuradvies, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.
 • Vertegenwoordigers zijn niet bevoegd aanvullende afspraken, wijzigingen of toezeggingen namens Peppermint Interieuradvies overeen te komen.
 • Door Peppermint Interieuradvies verstrekte gegevens in de vorm van brochures, folders, montage- of gebruiksvoorschriften, prijslijsten of tekeningen en dergelijke zijn vrijblijvend. Zij vormen geen onderdeel van de overeenkomst, tenzij daarin anders is bepaald.
 • Peppermint Interieuradvies is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als overige verplichtingen zal worden voldaan, bijvoorbeeld in de vorm van een voorschot.
 • 5Wijzigingen
 • Wenst opdrachtgever een opdracht na totstandkoming van de overeenkomst te wijzigen, dan richt zij een verzoek daartoe schriftelijk aan Peppermint Interieuradvies. Peppermint Interieuradvies is niet gehouden de wijziging te accepteren.
 • In geval Peppermint Interieuradvies wijzigingen in de opdracht accepteert is zij bevoegd het overeengekomen honorarium te verhogen.
 • 6. De uitvoering van de overeenkomst
 • Peppermint Interieuradvies zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een resultaat dat zoveel mogelijk in overeenstemming is met de ontvangen opdracht. Voor zover noodzakelijk zal Peppermint Interieuradvies opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 • Opdrachtgever is verplicht al datgene te doen, wat redelijkerwijze nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht door Peppermint Interieuradvies mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen. Peppermint Interieuradvies zal aangeven welke gegevens ter zake als noodzakelijk gelden. Het niet, niet tijdig, of niet volledig aanleveren van deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen ontslaat opdrachtgever niet uit haar betalingsverplichting.
 • Een door Peppermint Interieuradvies opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt.
 • Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen (tenzij anders overeengekomen) en het beoordelen of instructies van opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen behoren niet tot de opdracht van Peppermint Interieuradvies.
 • Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Peppermint Interieuradvies, al dan niet in naam van opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient opdrachtgever op verzoek van Peppermint Interieuradvies zijn hiervoor genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
 • Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Peppermint Interieuradvies te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.
 • 7. Inschakelen van derden
 • Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van het ontwerp, door of namens opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van opdrachtgever kan Peppermint Interieuradvies, voor rekening en risico van opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Peppermint Interieuradvies kan hiervoor een nader overeen te komen vergoeding verlangen. Overeenkomsten als hiervoor bedoeld, komen uitsluitend tot stand tussen opdrachtgever en de door of namens hem ingeschakelde derden.
 • Indien Peppermint Interieuradvies op verzoek van opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Peppermint Interieuradvies namens opdrachtgever offertes aanvragen.
 • Indien bij de uitvoering van de opdracht Peppermint Interieuradvies volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan opdrachtgever, zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen en diensten ook gelden jegens opdrachtgever voor wat betreft deze goederen of diensten.
 • 8. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
 • Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder, maar niet beperkt tot, het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht – toe aan Peppermint Interieuradvies. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Peppermint Interieuradvies daartoe bevoegd.
 • Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor opdrachtgever.
 • Tenzij het werk, waaronder in het kader van dit artikel tevens wordt verstaan de resultaten van de werkzaamheden van Peppermint Interieuradvies, zich er niet voor leent/lenen, is Peppermint Interieuradvies te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Peppermint Interieuradvies openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 • Tenzij anders overeengekomen, blijft Peppermint Interieuradvies rechthebbende op de in het kader van de opdracht door Peppermint Interieuradvies tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
 • 9. Gebruik en licentie
 • Opdrachtgever komt geen licentie toe, tenzij opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Peppermint Interieuradvies, dan verkrijgt hij een niet-exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt. Het gebruik is in dat geval beperkt tot het gebruik door opdrachtgever zelf. Het is opdrachtgever niet toegestaan aan derden ter zake rechten te verlenen, dan wel over te dragen.
 • Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Peppermint Interieuradvies niet gerechtigd het ontwerp op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aanpassing van het voorlopige of definitief ontwerp, heeft Peppermint Interieuradvies recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, onverminderd het recht van Peppermint Interieuradvies in plaats daarvan een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.
 • Het is opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:
 1. vanaf het moment dat opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
 2. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.
 • Peppermint Interieuradvies heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie, zonder voorafgaande instemming van opdrachtgever. Zij zal daarbij de belangen van opdrachtgever in acht nemen.
 • 10. Prijzen
 • Tenzij anders overeengekomen, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 • Tenzij anders overeengekomen zijn prijzen (in euro, €):
 • inclusief BTW
 • exclusief invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
 • exclusief kosten van vervoer en transportverzekeringen
 • exclusief de door ingeschakelde derden als genoemd in artikel 7 in rekening gebrachte kosten;
 • exclusief kosten voor het aanvragen van kleur- en materiaalmonsters.
 • In geval van verhoging of verlaging van een of meer kostprijsfactoren is Peppermint Interieuradvies gerechtigd de prijs te verhogen dan wel te verlagen.
 • Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot het verrichten van een gedeelte van de werkzaamheden tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Geoffreerde prijzen gelden slechts als gehele opdracht wordt gegund.
 • Indien Peppermint Interieuradvies door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigd hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Peppermint Interieuradvies gehanteerde prijzen.
 • 11. Betaling
 • Betaling dient plaats te vinden aan het kantoor van Peppermint Interieuradvies in contant geld, of door overmaking per giro of bank op het op de factuur vermelde giro- of bankrekeningnummer, binnen veertien dagen na factuurdatum.
 • Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling van het door hem verschuldigde, is opdrachtgever met ingang van de vervaldatum van de desbetreffende factuur van rechtswege in verzuim en over het openstaande (bruto) factuurbedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente.
 • Alle kosten ontstaan als gevolg van gerechtelijke en buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op ten minste 15 % van het te vorderen bedrag met een minimum van € 150,= exclusief BTW.
 • In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, surseance van betaling of beslag aan de zijde van opdrachtgever wordt al hetgeen hij dan aan Peppermint Interieuradvies verschuldigd is, direct ten volle opeisbaar en kan Peppermint Interieuradvies terstond verrekenen.
 • Peppermint Interieuradvies heeft het recht haar honorarium zo vaak als zij dat nodig acht in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
 • 12. Ontbinding
 • Indien de overeenkomst door Peppermint Interieuradvies wordt ontbonden op grond van artikel 6:265 BW, dient opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van opdrachtgever op grond waarvan van Peppermint Interieuradvies redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden de opdracht af te ronden worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
 • De schadevergoeding als hiervoor bedoeld zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Peppermint Interieuradvies op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede ten minste 30% van het resterende deel van het honorarium dat opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
 • Zowel Peppermint Interieuradvies als opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij. In geval van faillissement van opdrachtgever heeft Peppermint Interieuradvies het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.
 • 13. Garanties en vrijwaringen
 • Peppermint Interieuradvies garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
 • Opdrachtgever vrijwaart Peppermint Interieuradvies of door Peppermint Interieuradvies bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
 • Opdrachtgever vrijwaart Peppermint Interieuradvies voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
 • 14. Aansprakelijkheid
 • Behoudens nader overeengekomen garantieverplichtingen is Peppermint Interieuradvies niet aansprakelijk voor schaden uit welke oorzaak ook aan de zijde van opdrachtgever of derden opgekomen in verband met door Peppermint Interieuradvies geleverde goederen en/of diensten, tenzij de schade oorzaak vindt in opzet of grove schuld van Peppermint Interieuradvies persoonlijk. Opzet of grove schuld van personeel en derden waarvan Peppermint Interieuradvies zich bedient, leidt derhalve niet tot aansprakelijkheid van Peppermint Interieuradvies.

Peppermint Interieuradvies is niet aansprakelijk voor:

 • fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door opdrachtgever ter hand is gesteld;
 • misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze een aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
 • fouten of tekortkomingen van door Peppermint Interieuradvies voor of namens opdrachtgever ingeschakelde derden;
 • gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
 • fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens indien opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt;
 • fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) werk- en/of bestektekening, model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) werk- en/of bestektekening, model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest;
 • eventuele vergissingen of onjuistheden in door Peppermint Interieuradvies verstrekte gegevens in de vorm van brochures, folders, montage- of gebruiksvoorschriften, prijslijsten of tekeningen en dergelijke.
 • Maten dienen in het werk te worden gecontroleerd.
 • Peppermint Interieuradvies is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toerekenbare, directe schade, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Peppermint Interieuradvies verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn. De door Peppermint Interieuradvies te vergoeden schade bedraagt nimmer meer dan de factuurprijs inclusief BTW van de geleverde goederen en/of diensten.
 • Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van een jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
 • 15. Overmacht
 • Onder overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW wordt aan de zijde van Peppermint Interieuradvies tevens verstaan, voor zover daaronder niet reeds begrepen: sterfgeval in naaste familiekring, werkstaking (waaronder bij door Peppermint Interieuradvies ingeschakelde derden), blokkades, bovenmatig ziekteverzuim bij toeleveranciers, vertraging in de levertijd bij door Peppermint Interieuradvies voor of namens opdrachtgever ingeschakelde derden, brand, ontploffing, waterschade, overstroming, en andere natuurrampen en calamiteiten, alsmede overheidsmaatregelen.
 • Zodra zich bij Peppermint Interieuradvies een overmachttoestand voordoet, meldt zij dat de opdrachtgever.
 • Overmacht aan de zijde van Peppermint Interieuradvies schort haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op zolang de overmacht voortduurt.
 • Overmacht aan de zijde van Peppermint Interieuradvies schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op, zij het dat zijn betalingsverplichting wordt geschorst zodra de overmachttoestand bij Peppermint Interieuradvies 30 kalenderdagen heeft geduurd.
 • Indien vaststaat dat de overmachttoestand bij Peppermint Interieuradvies meer dan 6 maanden zal duren, is Peppermint Interieuradvies gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn.
 • Peppermint Interieuradvies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor en is derhalve niet gehouden tot vergoeding van (indirecte) schade, kosten en/of verliezen van of bij opdrachtgever en/of derden ontstaan, welke schade is veroorzaakt door of op enigerwijze verband houdt met de overmachttoestand aan de zijde van Peppermint Interieuradvies.
 • 16. Overige bepalingen
 • Het is opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Peppermint Interieuradvies gesloten overeenkomst aan derden over te dragen.
 • Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
 • De opschriften in deze voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.
 • Deze voorwaarden en alle aanbiedingen/offertes, opdrachten en overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn worden beheerst door Nederlands recht.
 • Tot het kennisnemen van geschillen tussen Peppermint Interieuradvies en opdrachtgever is bevoegd de bevoegde rechter in het arrondissement waar Peppermint Interieuradvies is gevestigd, tenzij opdrachtgever binnen een maand nadat Peppermint Interieuradvies zich jegens opdrachtgever hier schriftelijk op heeft beroepen, heeft laten weten beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te wensen, dan wel tenzij Peppermint Interieuradvies verkiest het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.